Plan een
vrijblijvend
gesprek...
Het levensverhaal centraal - Holistische aanpak - Inspiratie, zin & betekenis
In gesprek met jongvolwassenen over zingeving & zelfregie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden opleidingen

1. Algemeen 

 • De masteropleiding ‘De biografie als medicijn’ wordt gegeven conform de richtlijnen van de Beroepsorganisatie voor Biografiewerk (www.biografieberoep.nl). Hierna worden in deze algemene voorwaarden onder 'opleiding' verstaan de masteropleiding 'De biografie als medicijn'.
 • De opleiding is op HBO-niveau en is toegankelijk met een HBO-diploma of door ervaring gelijkwaardig, en relevante werkervaring. Dit zal worden getoetst in het telefoongesprek voorafgaand aan het toesturen van het inschrijvingsformulier.
 • Square of Life verplicht zich tot het leveren van goed werk: de voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar het beste vermogen van de opleiders van Square of Life.
 • Tijdens de opleiding wordt met het eigen levensverhaal gewerkt. Dit betekent dat vertrouwelijkheid erg belangrijk is. Square of Life behandelt alle informatie van de deelnemers met de grootste zorgvuldigheid en verwacht dit ook van de deelnemers. Zie ook onze Privacyverklaring.

2. Definities

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Square of Life (hierna te noemen: ‘SoL’) en deelnemer (hierna te noemen: ‘deelnemer’) vanwege de opleiding ‘De biografie als medicijn’ (hierna te noemen ‘opleiding’).
 • Onder deelnemer wordt verstaan degene die daadwerkelijk aan de opleiding deelneemt en met SoL een overeenkomst aangaat.
 • Onder kosten wordt verstaan de kosten die deelnemer heeft betaald aan Square of Life voor het deelnemen aan de opleiding.

3. Inschrijving

 • Het contact komt tot stand door het sturen van een email aan SoL met het verzoek tot een telefonische afspraak waarvoor men zich onder andere kan aanmelden via de website.
 • Na afloop van het telefonische kennismakingsgesprek sturen wij de deelnemer per omgaande digitaal een inschrijfformulier.
 • Nadat dit inschrijfformulier ingevuld is geretourneerd,  sturen wij een bevestiging van definitieve deelname aan de dagtraining en een factuur voor 10% van het totale factuurbedrag als aanbetaling voor particulieren. Bedrijven en ZZP ontvangen een factuur met het totale bedrag van de opleiding. De betalingen moeten binnen twee weken na de factuurdatum door deelnemer voldaan zijn op IBAN NL05RABO0334234417 ten name van Square of Life onder vermelding van het factuurnummer en de naam van de deelnemer.
 • Deelnemer heeft een bedenktermijn van twee weken vanaf de datum van inschrijving.

4. Omschrijving opleiding

 • De totale opleidingsduur is circa 7 maanden. De opleiding vangt aan met het toesturen van Square of Life Journey en eindigt met het individuele eindgesprek.
 • De studiebelasting bedraagt 44,5 contacturen in de groep, verdeeld over zes opleidingsdagen. Daarnaast is er circa 55 uur zelfstudie, (online) opdrachten, oefengesprekken met proefcliënten, voorbereidingen en individuele gesprekken met de persoonlijke begeleider.
 • Bij 100% aanwezigheid op de opleidingsdagen en bij het voldaan hebben aan de opdrachten en oefengesprekken, wordt een certificaat tot Square of Life Practitioner uitgereikt. Hierna volgt een individueel eindgesprek.
 • Square of Life Practitioners worden automatisch lid van Square of Life Community, een platform met o.a. inspiratieavonden, nascholing en supervisie.
 • De prijs van de opleiding en overige tarieven worden per jaar vastgesteld.

5.  Wachtlijst

 • De opleiding heeft een maximum aantal deelnemers van acht. Als op het moment van de aanmelding de opleiding is volgeboekt, kan de deelnemer ofwel deel nemen aan een andere opleiding ofwel wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst.
 • Mocht er een plaats vrijkomen dan wordt degene die bovenaan de wachtlijst staat als eerste door SoL benaderd.

6. Annulering nog te starten opleiding door deelnemer

 • Annulering en afmelding kan alleen schriftelijk of per email en is pas definitief nadat SoL dit heeft bevestigd.
 • De deelnemer heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos te ontbinden. Dit geldt alleen voor particulieren, niet voor bedrijven en ZZP.
 • Bij annulering door deelnemer tot 70 kalenderdagen voor het begin van de intensive, krijgt de deelnemer binnen 14 dagen na bevestiging van de annulering door SoL, de opleidingskosten terug, verminderd met 10%.
 • Bij annulering na 70 kalenderdagen voor aanvang van de intensive moet de volledige factuur voldaan worden. Wel kan de deelnemer in overleg aan een andere opleiding deelnemen.

7. Onderbreking van gestarte opleiding door deelnemer

 • De opleiding kan alleen als geheel gevolgd worden en er is een 100% aanwezigheidsplicht.
 • Een gemist dag(deel) kan worden ingehaald in één van de volgende opleidingsgroepen. Dit is in overleg met de deelnemer en ter beoordeling van de opleiders van SoL.
 • Bij het afbreken van de opleiding door de deelnemer is geen restitutie van de kosten mogelijk.

8. Annulering en/of onderbreking opleiding door SoL

 • De opleiding heeft een minimum aantal deelnemers van zes. Bij minder aanmeldingen behoudt SoL zich het recht voor om de betreffende opleiding te annuleren. SoL stelt de deelnemers hiervan minimaal vier weken voorafgaand aan de start van de opleiding, op de hoogte.
 • SoL heeft het recht om -met opgave van redenen- voor de opleiding ingeplande opleiders te vervangen door andere SoL-waardige opleiders.
 • Wanneer SoL een opleiding annuleert of tussentijds beëindigt, heeft deelnemer recht op restitutie van de kosten van nog niet genoten opleidingsdagen, of een vervangend aanbod van opleidingsdagen.
 • Overige kosten die door deelnemer zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten, worden niet gerestitueerd.
 • SoL  behoudt zich het recht voor data te wijzigen.

9. Bijzondere omstandigheden

 • SoL behoudt zich het recht voor om bij bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het (tijdelijk) sluiten van het opleidingslocatie door maatregelen opgelegd vanuit de regering, de opleiding te onderbreken.
 • In dit soort bijzondere omstandigheden streeft SoL de continuïteit van de opleiding in de vorm van passende alternatieven voort te zetten.

10. Betalingen

 • SoL brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur.
 • Deelnemer heeft na ontvangst van de door SoL toegezonden factuur, de verplichting om binnen 14 werkdagen na factuurdatum een aanbetaling te doen van tenminste 10% van de totale kosten van de opleiding. Bij betaling door derden moet de factuur in één keer worden voldaan.
 • Vier weken voor aanvang van de opleiding moet het volledige bedrag betaald zijn.
 • Bij betaling door een derde, blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur.
 • Bij de opleiding zijn koffie, thee, lunch inbegrepen.
 • Cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen.
 • Reis- en eventuele overnachtings kosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.

11. Eigendom

 • Het auteursrecht op de door SoL uitgegeven opleidingsmaterialen, boeken, handouts en alle andere schriftelijke en digitale materialen, hierna te noemen ‘materialen’, berust bij SoL, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
 • Deelnemers mogen de materialen uitsluitend voor eigen gebruik vermenigvuldigen en altijd met vermelding van de bron.
 
 

Algemene voorwaarden masterclasses

1. Algemeen 

 • De masterclasses worden gegeven conform de richtlijnen van de Beroepsorganisatie voor Biografiewerk (www.biografieberoep.nl).
 • De masterclass is op HBO-niveau en is toegankelijk met een HBO-diploma of door ervaring gelijkwaardig, en relevante werkervaring. Dit zal worden getoetst in het telefoongesprek voorafgaand aan het toesturen van het inschrijvingsformulier.
 • Square of Life verplicht zich tot het leveren van goed werk: de voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar het beste vermogen van de trainers van Square of Life.
 • Tijdens de masterclasses wordt met het eigen levensverhaal gewerkt.  Dit betekent dat vertrouwelijkheid erg belangrijk is. Square of Life behandelt alle informatie van de deelnemers met de grootste zorgvuldigheid en verwacht dit ook van de deelnemers aan de masterclasses. Zie ook onze Privacyverklaring.

2. Definities

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Square of Life (hierna te noemen: ‘SoL’) en deelnemer (hierna te noemen: ‘deelnemer’) betreffende masterclasses.
 • Onder deelnemer wordt verstaan degene die daadwerkelijk aan de masterclass deelneemt en met SoL een overeenkomst aangaat.
 • Onder kosten wordt verstaan de kosten die deelnemer heeft betaald aan Square of Life voor het deelnemen aan de masterclass.

3. Inschrijving

 • Het contact komt tot stand door het sturen van een email aan SoL met het verzoek tot een telefonische afspraak waarvoor men zich onder andere kan aanmelden via de website.
 • Na afloop van het telefonische kennismakingsgesprek sturen wij de deelnemer per omgaande digitaal een inschrijfformulier.
 • Nadat dit inschrijfformulier ingevuld is geretourneerd, sturen wij een bevestiging van definitieve deelname aan de masterclass en een factuur voor 10% van het totale factuurbedrag als aanbetaling voor particulieren. Bedrijven en ZZP ontvangen een factuur met het totale bedrag van de masterclass. De betalingen moeten binnen twee weken na de factuurdatum door deelnemer voldaan zijn op IBAN NL05RABO0334234417 ten name van Square of Life onder vermelding van het factuurnummer en de naam van de deelnemer.
 • Deelnemer heeft een bedenktermijn van twee weken vanaf de datum van inschrijving.

4. Omschrijving masterclasses

 • Masterclasses duren een dag van 09.30 - 17.30 uur tenzij anders aangegeven.
 • Voor masterclass 1 en 2 geldt een vrije inschrijving.
 • Voor masterclass 3 geldt dat eerst masterclass 1 en 2 met goed gevolg moeten zijn voltooid. Daarnaast begint masterclass 3 met het vooraf maken van 4D Journey gevolgd door het Journey-gesprek.
 • De studiebelasting bedraagt 6 contacturen in de groep.  Voor masterclass 3 geldt daarnaast circa 2,5 uur online voorbereidingstijd en het individuele Journey-gesprek van circa 90 minuten met een van de trainers.
 • Bij 100% aanwezigheid op de masterclass wordt een certificaat van deelname uitgereikt.
 • De prijs van de masterclass en overige tarieven worden per jaar vastgesteld.

5.  Wachtlijst

 • De masterclass heeft een maximum aantal deelnemers van acht. Als op het moment van de aanmelding de masterclass is volgeboekt, kan de deelnemer ofwel deel nemen aan een andere opleiding ofwel wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst.
 • Mocht er een plaats vrijkomen dan wordt degene die bovenaan de wachtlijst staat als eerste door SoL benaderd.

6. Annulering nog te starten masterclass door deelnemer

 • Annulering en afmelding kan alleen schriftelijk of per email en is pas definitief nadat SoL dit heeft bevestigd.
 • De deelnemer heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos te ontbinden. Dit geldt alleen voor particulieren, niet voor bedrijven en ZZP.
 • Bij annulering door deelnemer tot 70 kalenderdagen voor het begin van de masterclass, krijgt de deelnemer binnen 14 dagen na bevestiging van de annulering door SoL, de opleidingskosten terug, verminderd met 10%.
 • Bij annulering na 70 kalenderdagen voor aanvang van de masterclass moet de volledige factuur voldaan worden. Wel kan de deelnemer in overleg aan een andere masterclass deelnemen.

7. Onderbreking van gestarte masterclass door deelnemer

 • De masterclass kan alleen als geheel gevolgd worden en er is een 100% aanwezigheidsplicht.
 • Een gemist dag(deel) kan worden ingehaald in één van de volgende masterclasses. Deelnemer neemt in een dergelijk geval de gehele dag deel aan die masterclass.
 • Bij het afbreken van de masterclass door de deelnemer is geen restitutie van de kosten mogelijk.

8. Annulering en/of onderbreking masterclass door SoL

 • De masterclass heeft een minimum aantal deelnemers van zes. Bij minder aanmeldingen behoudt SoL zich het recht voor om de betreffende masterclass te annuleren. SoL stelt de deelnemers hiervan minimaal vier weken voorafgaand aan de start van de masterclass, op de hoogte.
 • SoL  heeft het recht om -met opgave van redenen- voor de masterclass ingeplande opleiders te vervangen door andere SoL-waardige opleiders.
 • Wanneer SoL een masterclass annuleert of onderbreekt, heeft deelnemer recht op restitutie van de kosten die door SoL zijn gefactureerd.
 • Overige kosten die door deelnemer zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten, worden niet gerestitueerd.

7. Onderbreking van gestarte masterclass door deelnemer

 • De masterclass kan alleen als geheel gevolgd worden en er is een 100% aanwezigheidsplicht.
 • Een gemist dag(deel) kan worden ingehaald in één van de volgende masterclasses. Dit is in overleg met de deelnemer en ter beoordeling van de opleiders van SoL. Deelnemer neemt in dat geval deel aan de gehele dag van die masterclass.
 • Bij het afbreken van de masterclass door de deelnemer is geen restitutie van de kosten mogelijk.
 • SoL behoudt zich het recht voor data te wijzigen.

9. Bijzondere omstandigheden

 • SoL behoudt zich het recht voor om bij bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het (tijdelijk) sluiten van het opleidingslocatie door maatregelen opgelegd vanuit de regering, de opleiding te onderbreken.
 • In dit soort bijzondere omstandigheden streeft SoL ernaar de continuïteit van de masterclass in de vorm van passende alternatieven voort te zetten..

10. Betalingen

 • SoL brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur.
 • Deelnemer heeft na ontvangst van de door SoL toegezonden factuur, de verplichting om binnen 14 werkdagen na factuurdatum een aanbetaling te doen van tenminste 10% van de totale kosten van de masterclass. Bij betaling door derden moet de factuur in één keer worden voldaan.
 • Vier weken voor aanvang van de masterclass moet het volledige bedrag betaald zijn.
 • Bij betaling door een derde, blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur.
 • Bij de masterclass zijn koffie, thee en lunch inbegrepen.
 • Cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen.
 • Reis- en eventuele overnachtings kosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.

11. Eigendom

 • Het auteursrecht op de door SoL uitgegeven materialen, boeken, handouts en alle andere schriftelijke en digitale materialen, hierna te noemen ‘materialen’, berust bij SoL, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
 • Deelnemers mogen de materialen uitsluitend voor eigen gebruik vermenigvuldigen en altijd met vermelding van de bron.
 

Algemene voorwaarden coaching

1. Algemeen

 • De coaching wordt gegeven conform de richtlijnen van de Beroepsorganisatie voor Biografiewerk (www.biografieberoep.nl).
 • Square of Life behandelt alle informatie van cliënten met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Zie ook onze Privacyverklaring.

2. Definities

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Square of Life (hierna te noemen: ‘SoL’) en de cliënt.
 • Onder cliënt wordt verstaan degene die daadwerkelijk aan de coaching deelneemt en met SoL een overeenkomst aangaat.

3. Inschrijving

 • Het contact komt tot stand door het sturen van een email aan SoL  met het verzoek tot een telefonische afspraak waarvoor men zich onder andere kan aanmelden via de website.
 • Na afloop van het telefonische kennismakingsgesprek maken wij een afspraak voor het vervolg van de coaching.
 • Tijdens het eerste coachingsgesprek wordt het inschrijfformulier ingevuld.

4. Betalingen

 • SoL brengt de kosten van de coaching in rekening door middel van een factuur. Hiervoor worden met de cliënt afspraken gemaakt.
 • Bij betaling door een derde, blijft de cliënt zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur.
 • De prijs van de coaching en overige tarieven worden per jaar vastgesteld. Cliënten die in een lopend traject zitten, worden hiervan minimaal één maand van  te voren op de hoogte gesteld.
 • De prijzen voor coaching zijn exclusief BTW 21%.
 • Betalingen moeten binnen twee weken na factuurdatum zijn voldaan op de bankrekening van Square of Life onder vermelding van het factuurnummer en de naam van de cliënt.

5. Annulering of wijziging van coaching door de cliënt

 • Een afspraak voor coaching kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd.
 • Bij annulering of wijziging korter dan 24  uur voor aanvang van de afspraak, is geen restitutie mogelijk.

6. Annulering of wijziging coaching door SoL

 • Bij annulering van de afspraak door SoL worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Square of Life is niet aansprakelijk voor directe-  of vervolgschade als gevolg van het niet doorgaan van de coaching.

7. Bijzondere omstandigheden

 • SoL behoudt zich het recht voor om bij bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het (tijdelijk) sluiten van het locatie door maatregelen opgelegd vanuit de regering, de coaching te annuleren of te onderbreken.
 • Waar mogelijk biedt SoL in dit soort bijzondere omstandigheden een volwaardig alternatief in overleg met de cliënt.

Algemene voorwaarden bijgewerkt: februari 2023
Tips & inspiratie ontvangen?
SG Own account - Page generated in 0.0098 seconds